Σκυροδέματος και Δομημένου Περιβάλλοντος

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των κατασκευών και υλικών από σκυρόδεμα καθώς και των σύγχρονων τάσεων που αφορούν το δομημένο περιβάλλον και των επιπτώσεων ενσωμάτωσης σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα αφορά τη θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη έρευνα επάνω σε στοιχεία και κατασκευές σκυροδέματος όπως:

 • Υλικά υψηλής επιτελεστικότητας
 • Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμική προστασία
 • Στατική, δυναμική και αντισεισμική μελέτη
 • Εργαστηριακές και επιτόπου δομικές
 • Ενόργανη παρακολούθηση
 • Μελέτη σύνθεσης
 • Παθολογία – Προστασία – Πυρασφάλεια
 • Επισκευή / Ενίσχυση / Συντήρηση
 • Κτίρια – Γέφυρες – Υψηλά κτίρια – Σήραγγες – Φράγματα
 • Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις τεχνικών έργων
 • Επιφανειακές και υπόγειες κατασκευές
 • Προκατασκευασμένες κατασκευές
 • Σύμμικτες κατασκευές
 • Οργάνωση και διαχείριση κατασκευής
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Δομική μηχανική
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων και αποκατάσταση τοπίου

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στον τομέα των κατασκευών σκυροδέματος συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής συμπεριφοράς και αντισεισμικής προστασίας
 • την καινοτομία σε σύγχρονα υλικά δόμησης όπως τα υλικά υψηλής επιτελεστικότητας
 • τη δημιουργία ενός σταθερού ερευνητικού πυρήνα με σκοπό την Αριστεία
 • τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, άλλων τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και Τμημάτων Πανεπιστημίων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
 • την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου σε συναφή θέματα
 • την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών
 • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την μεθοδολογική και επιστημονικό-τεχνική καλλιέργεια των πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση του εργαστηρίου.
 • τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
 • την ενεργή συμμετοχή στις δράσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
 • το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη
 • τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
 • την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, συναφείς υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα
 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο βρίσκεται αριστερά πηγαίνοντας για το κτίριο Διοίκησης. Καλύπτει ένα χώρο 170 μ2, με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, πεπιεσμένου αέρα και Internet.

Η διαρρύθμιση στο χώρο του εργαστηρίου είναι περίπου όπως η κάτωθι αποτύπωση.

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
 • Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει:
  • Σερβουδραυλικό Σύστημα Διεξαγωγής Μηχανικών Δοκιμών της INSTRON, ικανότητας επιβολής θλιπτικού φορτίου 4500kN.

INSTRON 4500kN – Διάταξη επιβολής θλιπτικού φορτίου

 • Υδραυλικό Σύστημα Δοκιμών Υψηλής Δυναμικότητας της INSTRON, δυναμικότητας 600kN για κάμψη και εφελκυσμό (αναμένεται έως τον Απρίλιο του 2023)

INSTRON 600kN – Διάταξη επιβολής κάμψης – εφελκυσμού

 • Αναμικτήρα Σκυροδέματος Βιαίας Αναμίξεως χωρητικότητας 300 lt, και ισχύος 5,5 kW

Αναμικτήρας σκυροδέματος βιαίας αναμίξεως

 • Μηχάνημα επιβολής θλιπτικού φορτίου 3000kN
 • Θάλαμο Συντήρησης Δοκιμίων

Διάταξη θραύσεως 3000kN και Θάλαμος συντήρησης δοκιμίων

 • Λειαντήρας Δοκιμίων

Λειαντήρας δοκιμίων

 • Καταγραφικό με επεξεργασία των μετρήσεων με ηλεκτρονικούς αισθητήρες (transducers) μέτρησης μετακινήσεων και πιέσεων, κυψέλες φορτίου (load cells).
 • Ψηφιακούς επεξεργαστές (data loggers) 12 καναλιών.

Αυτόματο Καταγραφικό – Data Loggers – ΗΥ

 • Συσκευή RAM

Συσκευή RAM

 • Μηχάνημα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος – Gunite

Μηχάνημα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος – Gunite

 • Ξηραντήρα

Ξηραντήρας

 • Ψηφιακή δοκιμή σκληρότητας

Ψηφιακή δοκιμή σκληρότητας

Άλλος Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων (1), κυβικές μήτρες διαστάσεων 150×150 (36), κυλινδρικές μεταλλικές μήτρες διαστάσεων 150×300 (30), πρισματικά καλούπια διαστάσεων 150x150x750mm (3), πρισματικά καλούπια διαστάσεων 150x150x600mm (3), πρισματικά καλούπια διαστάσεων 100x100x500mm (3), δονητική τράπεζα συμπύκνωσης δοκιμίων σκυροδέματος (1), απλός αναμικτήρας σκυροδέματος (1), LVDTs (4), περιμετρικό μετρητή επιμήκυνσης (1), πλήρες σετ κόσκινων σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM, AASHTO, DIN, BS, δονητική μηχανή κοσκινίσματος (1), πλάκες μηχανής δοκιμών υλικών (Distance Pieces) διαμέτρου 400mm και ύψους 45mm (3), πλάκες μηχανής δοκιμών υλικών (Distance Pieces) διαμέτρου 205mm και ύψους 50mm (3), ηλεκτρονικές ζυγαριές (2), ζυγαριές με βαρίδια (4), κώνοι κάθισης (7), συσκευές εξάπλωσης (7), βαρέλια για αδρανή και τσιμέντο (5), μεγάλες λεκάνες (6), μικρές λεκάνες (13), ογκομετρικούς σωλήνες (6), δοσομετρικά δοχεία (6), κούπες σιδερένιες (5), βούρτσες (6), κολουροκωνικούς δακτυλίους (5), μυστριά (9), σέσουλες (4), μίνι σέσουλες (2), μετροταινίες (6), παχύμετρα (6), πλαστικές ράβδους για δοκιμές εξάπλωσης (7), χαλύβδινοι ράβδοι συμπύκνωσης (2), τρίποδο (1), παροχή πεπιεσμένου αέρα (1), αερόκλειδο (1), εργαλεία χειρός, πάγκο με νιπτήρα.

Λογισμικό

Το εργαστήριο διαθέτει το λογισμικό χειρισμού των διατάξεων της INSTRON και σύγχρονα πακέτα ειδικού τεχνικού λογισμικού όπως το πλήρες πακέτο FESPA-TEKTΩΝ συμπεριλαμβανομένων των πακέτων θερμομόνωσης και πυρασφάλειας και Seismostruct.

 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η προηγούμενη ερευνητική – αναπτυξιακή δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα :

 1. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Προμήθεια εξοπλισμών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διάρκεια: 01.01.2019-31.12.2023

Προϋπολογισμός  για το εργαστήριο: €200.000

Σχεδιασμός – Υλοποίηση για το Εργαστήριο: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

 1. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Προμήθεια και εγκατασταση Επιστημονικού Εξοπλισμού απαραιτητου για την αναβαθμιση των εργαστηριων υποδομων των τμηματων του πρωην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και νυν δι.πα.ε»

Διάρκεια: 01.01.2017-31.12.2022

Προϋπολογισμός  για το εργαστήριο: €54.000

Σχεδιασμός – Υλοποίηση για το Εργαστήριο: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

 1. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού Εξοπλισμού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης»

Διάρκεια: 01.01.2013-31.12.2013

Προϋπολογισμός για το εργαστήριο: €438.000

Σχεδιασμός – Υλοποίηση για το Εργαστήριο: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

 1. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας 2009 του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης «Πειραματική διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς ινοπλισμένων εδαφών»

Διάρκεια: 01.01.2010-31.12.2011

Προϋπολογισμός: €10.000

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» – Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Διάρκεια: 28.02.2014-31.07.2015

Προϋπολογισμός: €130.000

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Στο Εργαστήριο εκπονήθηκαν:

α) Μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Αριστεία ΙΙ» που αφορούσε την εκπόνηση μελέτης συνθέσεων σκυροδεμάτων και την πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς 120 υποστυλωμάτων τετραγωνικής και κυκλικής διατομής από σκυρόδεμα και ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής και υπερυψηλής αντοχής. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του ερευνητικού συνεργάσθηκε με το Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Δοκίμιο υποστυλώματος 120MPa

β) Μέρος δύο διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του ΑΠΘ (έτος ολοκλήρωσης 2020, 2021) σε πειράματα υπό μονοαξονική φόρτιση.

γ) Όλα τα πειράματα θραύσης σε αντίστοιχη φόρτιση που αφορούν στη διερεύνηση της βελτίωσης εδαφών και μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων.

δ) Μέρος ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούσε τη συμπεριφορά σε θραύση: INTERREG III – Ανάλυση, Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου κατολισθήσεων, INTERREG IV – RISK management of natural and anthropogenic landsLIDES in the greek-bulgarian cross-border area.

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο «The Carbon Removal Project – Biochar»

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Καθηγητής Δημήτριος Κωνσταντινίδης
 2. Δρ. Αντώνιος Λιόλιος, ΕΔΙΠ
 3. Τσικρίκης Αναστάσιος, Συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό
 4. Θέση 2 ΕΤΠ
 5. Θέση 3 ΕΤΠ

Το Εργαστήριο ακολουθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων του Τμήματος, έχει σήμανση ασφάλειας (ελληνικά και αγγλικά) και διαθέτει φαρμακείο και πυροσβεστήρα.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων

Σήμανση Ασφαλείας Εργαστηρίου Σκυροδέματοςt και Δομημένου Περιβάλλοντος

Καθηγητής Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Διευθυντής Εργαστηρίου Σκυροδέματος και Δομημένου Περιβάλλοντος

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο