Πολιτική Ποιότητας

Η αποστολή του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να παράγει ταλαντούχους και δημιουργικούς Μηχανικούς Περιβάλλοντος, να παρέχει έρευνα που προάγει την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος και να προφέρει τεχνογνωσία που εξυπηρετεί την κοινωνία. Ειδικότερα συμβάλλει:

 • στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν δημιουργούν αλλοιώσεις και αλλαγές στο περιβάλλον.
 • στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού ερευνητικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών τεχνολογιών που θα αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις.
 • στη παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία, το κράτος και τις βιομηχανίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • στην έρευνα και καινοτομία  που θα ανταποκρίνονται στα κρίσιμα εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και θα συμβάλλουν στη δράση των Ηνωμένων Εθνών για την ανάδειξη του ανερχόμενου κινήματος των λύσεων με βάση τη φύση (Nature-Based Solutions), των πράσινων υποδομών (Green Infrastructure) και του ευρύτερου κλάδου της οικολογικής μηχανικής (Ecological Engineering) στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας.

Ο σχεδιασμός του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος έλαβε υπόψη τη σημαντική εθνική εμπειρία αλλά και τα διεθνή δεδομένα έτσι ώστε οι σπουδές να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση του Μηχανικού Περιβάλλοντος σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών αλλά και σε πεδία που δημιουργούν άξονες εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ επιπρόσθετα καλλιεργούν την έρευνα. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις και ανάγκες του Μηχανικού Περιβάλλοντος επιβάλλουν πέρα από τις καθιερωμένες γνωστικές περιοχές τις σχετικές με των Μηχανικών Περιβάλλοντος, την ανάπτυξη κι εμβάθυνση και σε άλλες γνωστικές περιοχές του Περιβάλλοντος όπως οι Έξυπνες Πόλεις, η Αρχιτεκτονική Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος, η Επιχειρηματικότητα, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Περιβαλλοντική Πληροφορική, η Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Οι άξονες αυτοί μπορούν να προσφέρουν μια σύγχρονη και ουσιαστική εμβάθυνση των σπουδών σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έρευνας των Μηχανικών Περιβάλλοντος αλλά και που παράλληλα συγκεντρώνουν επαγγελματικά μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει η επιστήμη των Μηχανικών Περιβάλλοντος τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί για τη χώρα µας στόχο προτεραιότητας και αιχμής.

Το τμήμα αποτελεί μία υψηλού επιπέδου κοιτίδα εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας με στόχο να:

 • Προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με σκοπό την προσφορά ισχυρού επιστημονικού υποβάθρου, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στους αποφοίτους του.
 • Προετοιμάζει άρτια καταρτισμένους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, που θα είναι ικανοί να αξιολογούν, να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις, συνεχώς δε να εξελίσσονται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί στις προκλήσεις της εποχής σε μια ταχύτατα τεχνολογικά και επιστημονικά αναπτυσσόμενη κοινωνία.
 • Προάγει την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη μεταφορά γνώσης σε περιοχές αιχμής, την εξέλιξη της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος και τη διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής της.
 • Επιδιώκει να αναγνωρίζει την αριστεία, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ενισχύει την εξωστρέφεια μέσω της προώθησης συνεργασιών και δράσεων δημοσιοποίησης των επιτευγμάτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα για να εκπληρώσει την αποστολή του και τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του στόχους δεσμεύεται σε θεμελιώδεις αρχές που έχουν να κάνουν με:

 • Την ακαδημαϊκή ελευθερία στην εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα, καθώς και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών,
 • Τις μεθοδολογίες και μεθόδους συγκρότησης του επιστημονικού λόγου,
 • Την ακαδημαϊκή δεοντολογία,
 • Τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • Την αξιοκρατία και την αμεροληψία,
 • Τον διάλογο ως μέσο για την συγκρότηση συναινέσεων και τον σεβασμό στην ελευθερία και τα δημοκρατικά ιδεώδη,
 • Την διαφάνεια και την λογοδοσία, τον επαγγελματισμό,
 • Την φοιτητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης,
 • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα,
 • Την άρση εμποδίων που δημιουργούν αποκλεισμό ή μειωμένες ευκαιρίες μάθησης,
 • Την κοινωνική ευθύνη όσον αφορά το έργο του Τμήματος και τα αποτελέσματά του.

Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές καθοδηγούν δεσμευτικά τη στρατηγική του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που αναγνωρίζει και προωθεί την διασφάλιση της ποιότητας στην εκπλήρωση της αποστολής του γενικά και ειδικότερα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του στόχων και τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) όσο και του μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών που προσφέρει.

Σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι η διαρκής διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του αποστολής στη βάση των θεμελιωδών αρχών που περιγράφονται παραπάνω.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ στο Τμήμα συντονίζονται και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται με την Πρόεδρο και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τη Γραμματεία του Τμήματος, τη ΜΟΔΙΠ και στελέχη της Επιτροπής Ερευνών για την επιτέλεση του έργου της.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται στους ακόλουθους άξονες και θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες, διαδικασίες και κριτήρια αποτίμησης.

Η καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ εξασφαλίζεται μέσα από την εφαρμογή σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων αποτίμησης και διαδικασιών ανασκόπησης και αναθεώρησης του ΠΠΣ.

Την ευθύνη έγκρισης του ΠΠΣ έχει η Συνέλευση του Τμήματος. Το εγκεκριμένο ΠΠΣ αποτελεί την βάση του ετήσιου Οδηγού Σπουδών ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Τμήματος και περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες ως προς τα σημεία στα οποία τυχόν ανανεώθηκε σε σχέση με το ΠΠΣ του έτους που πέρασε.

Το ΠΠΣ μπορεί να τροποποιείται ανά έτος ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται ή τις συνθήκες που προκύπτουν (π.χ. με βάση τον αριθμό των διδασκόντων, που μπορεί να αλλάζει ανά έτος ή ακόμα και εξάμηνο ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση –π.χ. ΕΣΠΑ, θέσεις π.δ. 407). Η τακτική αναθεώρηση του ΠΠΣ γίνεται κάθε 2 έτη (συνήθως Ιούνιο/Ιούλιο, πριν από την έναρξη του νέου ακ. έτους).

Την ευθύνη για την σύνταξη προτάσεων πολιτικής και παρακολούθησης της υλοποίησής τους γύρω από την αναθεώρηση και γενικότερα βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠ). Η ποιότητα του ΠΠΣ αξιολογείται ξεχωριστά μέσα στα πλαίσια της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης της ΟΜΕΑ.

Η ΕΠΠ για την επιτέλεση του σκοπού της λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη της τις παρατηρήσεις και προτάσεις των τακτικών εσωτερικών αξιολόγησης του Τμήματος που αφορούν το ΠΠΣ και τις παρατηρήσεις και προτάσεις των φοιτητικών οργάνων, σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ του Τμήματος και την ΜΟΔΙΠ. Ακόμα δεν έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση για να λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησής του Τμήματος.

Η ΕΠΠ συνεργάζεται με και συντονίζει το έργο του Τμήματος για να καταλήξει στις προτάσεις της προς τη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΠΠΣ, όσο και κατά την διαδικασία τακτικής αναθεώρησής του ανά τρία έτη. Οι Τομείς του Τμήματος ως αρμοδιότερο όργανο έχουν την ευθύνη για:

 • την σύνταξη του καταλόγου των προτεινόμενων μαθημάτων του κάθε Τομέα που απαρτίζουν το ΠΠΣ,
 • τη συνοχή και συμπληρωματικότητα του συνόλου των μαθημάτων, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, το περιεχόμενό τους, τις μεθόδους,  τις εβδομαδιαίες ενότητες,     την βιβλιογραφία και τις μεθόδους εξέτασης.

Παράλληλα η ΕΠΠ για την σύνταξη των προτάσεών της λαμβάνει υπόψη της τις αξιολογήσεις των φοιτητών σε κάθε μάθημα του ΠΠΣ και τις απόψεις που κατατίθενται από τα συλλογικά όργανα των φοιτητών. Επίσης επιδιώκει να λαμβάνει ανατροφοδότηση από σχετικούς εξωτερικούς φορείς, όπως είναι επιστημονικές ενώσει κτλ, σχετικά με τις ανάγκες για μαθησιακά αποτελέσματα που αυτοί κρίνουν ως σημαντικά στην αγορά εργασίας και στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η εισήγηση της ΕΠΠ για την αναθεώρηση του ΠΠΣ κάθε δύο έτη περιλαμβάνει απολογισμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν την περίοδο των 2 ετών που μεσολάβησε από την τελευταία αναθεώρηση του ΠΠΣ (επίτευξη στόχων, αδυναμίες, κτλ). Για την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου σε σχέση με την επιστήμη και την αγορά εργασίας  το Τμήμα δεσμεύεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες των φοιτητών και στοχεύει στην διαρκή ανάπτυξη της επιστημονικής επάρκειας και της προσωπικότητάς τους. Επίσης δεσμεύεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία προάγει φοιτητοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές και στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή τους σε αυτήν. Παράλληλα προάγεται η εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και το διεθνή διάλογο πάνω στο αντικείμενο του κάθε μαθήματος και εμβαθύνει με τρόπο κατά το δυνατό εφαρμοσμένο για την απόκτηση κατάλληλων ικανοτήτων τόσο στην επιστήμη όσο και γενικότερα στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση αξιόπιστα και έγκυρα κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια.  Επίσης  προωθείται δυναμικά η διαμορφωτική αξιολόγηση δηλαδή η συστηματική αξιολόγηση στη διάρκεια των μαθημάτων με σκοπό την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών και ενδιαφερόντων των φοιτητών και όχι απλά στο τέλος για την αποτίμηση των γνώσεών τους όπως γίνεται συνήθως.  Οι μέθοδοι, τα μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μάθημα γίνονται με σαφήνεια γνωστά στους φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου και τίθενται προς συζήτηση και επιβεβαίωση με αυτούς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων το Τμήμα:

 • αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία κτλ),
 • προωθεί την αυτενέργεια των φοιτητών, με μεθόδους που ενισχύουν την κριτική κατανόηση και όχι την αποστήθιση,
 • γνωστοποιεί έγκαιρα στους φοιτητές τον Οδηγό Σπουδών, τους επιμέρους Κανονισμούς, και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα, όπως τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και την προτεινόμενη ύλη,
 • ενισχύει την κινητικότητα των φοιτητών μέσα από το Erasmus+,
 • προωθεί στα μαθήματα όσο το δυνατόν ευρύτερα πολλαπλές και εναλλακτικές δυνατότητες και μέσα αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών πέρα από τις τυπικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, όπως ομαδικές και ατομικές εργασίες, προόδους, ασκήσεις κτλ.

Η διασφάλιση ποιότητας του διδακτικού προσωπικού υλοποιείται σύμφωνα με τη κείμενη και δεσμεύεται ότι τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος:

 • επιλέγονται και εξελίσσονται αξιοκρατικά και αμερόληπτα με βάση τα υψηλότερα κριτήρια επιστημονικής επάρκειας που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο,
 • επιζητούν διαρκώς να βελτιώνουν την επιστημονική τους επάρκεια σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση του κύρους του Τμήματος και της ποιότητας των σπουδών που προφέρει.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων το Τμήμα:

 • εφαρμόζει διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που όχι μόνο τηρούν το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου,
 • προτρέπει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και συμβάλλει από την μεριά του ώστε αυτό συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος και διευρύνουν τις συνεργασίες τους με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς υψηλού κύρους,
 • προτρέπει το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό να παράγει τακτικά δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους και ποιότητας επιστημονικά περιοδικά με κριτές, και να προάγει γενικότερα τον επιστημονικό διάλογο στον τομέα του μέσα από την έκδοση μονογραφιών, την συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ.,
 • συμβάλλει στην αξιοποίηση και διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας των μελών ΔΕΠ σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Στο τμήμα για την διασφάλιση της σύνδεσης της έρευνας με την διδασκαλία έχουν γίνει αποδεκτές οι παρακάτω δεσμεύσεις:

 • η επιστημονική έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ανατροφοδοτεί την διδασκαλία,
 • οι φοιτητές εισάγονται και εμβαθύνουν σε μεθόδους και τεχνικές της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας,
 • οι φοιτητές αποκτούν εφαρμοσμένες ικανότητες στον σχεδιασμό ερευνών.

Η υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων από το Τμήμα υλοποιούνται με την προσφορά:

 • μαθημάτων και σεμιναρίων μεθοδολογικού προσανατολισμού ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες έρευνας,
 • προσθέτων ευκαιριών εμβάθυνσης πάνω στην έρευνα μέσα από εξειδικευμένους κύκλους που οργανώνονται από τα Εργαστήρια του Τμήματος,
 • ευκαιριών συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς έρευνες μέσα από ερευνητικά έργα και δράσεις.

Το Τμήμα για την διασφάλιση της ποιότητας των μαθησιακών πόρων, πηγών και υποστηρικτικών δράσεων εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων εξασφαλίζει πόρους, μέσα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν την αποστολή, τους στόχους και το καθημερινό έργο.

Για να υλοποιήσει το Τμήμα τις ανωτέρω δεσμεύσεις αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Τμήματα, και τρίτους φορείς για την διεύρυνση των υποστηρικτικών ευκαιριών που προσφέρονται σε φοιτητές σε σχέση με υποτροφίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε ομάδες κοινωνικής δράσης, κτλ.

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο