ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Φανή Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο «Διαχείρισης Βιώσιμων Έργων»  έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την προώθηση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της

 • Διαχείρισης Έργων
 • Λήψης Αποφάσεων
 • Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης Έργων
 • Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Διαχείρισης Ενστάσεων
 • Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Κατασκευή

   2.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες διαχείρισης μελετών, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων υποδομής με γνώμονα την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • τη δημιουργία ενός σταθερού ερευνητικού πυρήνα με σκοπό την Αριστεία
 • τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, άλλων τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και Τμημάτων Πανεπιστημίων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
 • την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου σε συναφή θέματα.
 • την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, άλλων τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών
 • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων
 • τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
 • την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, συναφείς υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα

3.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

  Τοποθεσία

Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι στον 1ο όροφο, στον κεντρικό διάδρομο πάνω από τα γραφεία της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. (ΜΠ1)

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένος χώρος που περιλαμβάνει 15 γραφεία εργασίας, καρέκλες, πάγκοι εργασίας, Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακες παράδοσης μαθήματος κλπ.

 Λογισμικό

 • Λογισμικό χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού (ΜS Project)
 • Λογισμικά στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης (MS Excel, SPSS)
 • Λογισμικά Λήψης Αποφάσεων (Visual PROMETHEE, Lindo)

5.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Ερευνητικές εργασίες και σχετικές δημοσιεύσεις

Α. Ιεράρχηση των τεχνικών, νομικών και διαδικαστικών εμποδίων στη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και χρήσης οικολογικών δομικών υλικών.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Antoniou, , Dermetzidou, F., Mentzelou, P. and Konstantinidis D. (2022). Energy upgrading of buildings in Greece with eco-materials: An investigation of public awareness. 3rd International Conference on Environmental Design, 22-23 October 2022, Athens, Greece (Hybrid) IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1123 012033. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1123/1/012033.

B. Διαχείριση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε νέα και υφιστάμενα έργα υποδομής.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Kalogeraki, and Antoniou, F. (2022). Current research trends into the effect of climate change on civil engineering infrastructures: A bibliometric review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1123, 3rd International Conference on Environmental Design, 22-23 October 2022, Athens, Greece (Hybrid) IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1123 012037. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012037.

C. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων προ-εκτίμησης κόστους και ποσοτήτων εργασίων κατασκευής έργων υποδομής

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Kovačević, M and Antoniou, F. (2023). Machine-Learning-Based Consumption Estimation of Prestressed Steel for Prestressed Concrete Bridge Construction. Buildings. 13(5):1187. https://doi.org/10.3390/buildings13051187 SCOPUS CITATIONS = 0 (09/06/2023)
 • Antoniou, Aretoulis, G., Giannoulakis, D. and Konstantinidis, D. (2023). Cost and material quantities prediction models for the construction of underground metro stations. Buildings, 13, 382. https://doi.org/10.3390/buildings13020382
 • Antoniou, , Konstantinidis, D., Aretoulis, G. and Xenides, I. (2017). Preliminary construction cost estimates for motorway underpass bridges. International Journal of Construction Management,  18(4):321-330.    https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1358076.
 • Antoniou, , Konstantinidis, D. and Aretoulis, G., (2016). Analytical formulation for early cost estimation and material consumption of road overpass bridges. Research Journal of Applied Sciences, Engineering     and          Technology, 12(7): 716-725. https://doi.org/10.19026/rjaset.12.2747

D.Διερεύνηση και βελτίωση της κουλτούρας ασφαλείας στα Ελληνικά εργοτάξια κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Antoniou, F. and Agrafioti, F. (2023). Meta-analysis of studies on accident contributing factors in the Greek construction industry. Sustainability,15(3):2357 https://doi.org/10.3390/su15032357.
 • Antoniou, and Merkouri, M. (2021). Accident factors per construction type and stage: A synthesis of scientific research and professional experience. International Journal of Injury Control and Safety Promotion. https://doi.org/10.1080/17457300.2021.1930061

E. Καινοτόμα συστήματα σχεδιασμού, ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Antoniou, F. and Marinelli, (2020). Proposal for the promotion of standardization of precast beams in highway concrete bridges, Frontiers in Built Environment, 6:119, https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.00119
 • Marinelli, and Antoniou, F. (2019). Improving public works’ value for money: a new procurement strategy, International Journal of Managing Projects in Business. https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2018-0084.

F. Διαχείριση επικινδυνότητας

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 • Kalogeraki, and Antoniou, F. (2021). Improving risk assessment for transporting dangerous  goods   through   European   road   tunnels:   A   Delphi   study.   Systems,   9:80.

https://doi.org/10.3390/systems9040080.

 • Antoniou, (2021). Delay risk assessment models for road projects. Systems, 9:70.  https://doi.org/10.3390/systems9030070.

G. Εφαρμογή νέων τεχνολογίων (ΒΙΜ, Blockchain, Smart Contracts κ.α.) στην διαχείριση ενστάσεων.

Σχετικές δημοσιεύεσεις:

 • Kalogeraki M. and Antoniou F. (2024), Claim management and dispute resolution in the construction industry: Current research trends using novel technologies,. Buildings. 14(4):967. https://doi.org/10.3390/buildings14040967

H. Αξιολόγηση της επιτυχίας έργων υποδομής και δημοσίων φορέων κατασκευής με την εφαρμογή Μεθόδων Πολυκριτήριας Ανάλυσης.

6.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει

 • Την Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Δρ. Φανή Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος ΔΕΠ
 • Δύο υποψήσιους διδάκτορες,την κα. Μαριάννα Καλογεράκη και τον κ. Θεόφιλο Μαγερόπουλο
 • δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • 6 προπτυχιακούς φοιτητές

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Διεθύντρια του Εργαστηρίου είναι Guest Editor σε Special Issue του επιστημονικό περιοδικό “Buildings- MDPI” το οποίο είναι ανοικτό για υποβολή άρθρων έως τις 28/02/2024. Ως στόχο έχει να παρουσιάσει τις πρόσφατες ακαδημαϊκές και βιομηχανικές εξελίξεις για την επιτυχή και βιώσιμη διαχείριση έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων (https://www.mdpi.com/journal/buildings/special_issues/M002XX5SE9)

Το 2022 το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετείχε με δύο  ανακοινώσεις στο  Διεθνές Συνέδριο 3rd International Conference on Environmental Design ICED2022, με αντίκειμενο

α) την διερεύνηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα, οφέλη και πρόθεση για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με οικολογικά υλικά

β) την βιβλιομετρική ανασκόπιση των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα έργα υποδομής

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο