Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

6ΛΦΨ46ΨΖ3Π-40Α Εγκριση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ  22/02/2024 ΕΩΣ 07/03/2024  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2ο -4ο –ο-6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΩΣ 120ΔΜ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ«Στατική ΙΙ» &  «Τεχνική Νομοθεσία» ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τ.Ε.» ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΩ. Στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα διδαχθούν τα μάθημα κορμού του Θ΄ Εξαμήνου «Υπόγεια Υδραυλική-Υδρογεωλογία» και του Γ΄ Εξαμήνου «Στατική ΙΙ» & «Περιβαλλοντική Τεχνική Νομοθεσία» ΕΞΑΜΗΝΟ(Β΄) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30ΔΜ ΕΞΑΜΗΝΟ(Δ΄) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60ΔΜ ΕΞΑΜΗΝΟ(ΣΤ΄) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60ΔΜ ΕΞΑΜΗΝΟ(Η΄) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60ΔΜ Τα μαθήματα επιλογής  που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου είναι:1)Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας-2)Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική-3)Οικοτοξικολογία (Προσοχή το πλήθος φοιτητών ανά μάθημα που μπορούν να δηλώσουν είναι 25 φοιτητές  και  ΠΡΟΣΟΧΗ μόνο 1 από τα 3 μαθήματα επιλογής).  ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 90ΔΜ Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν την Διπλωματική Εργασία. Στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα διδαχθούν τα μάθημα κορμού του Θ΄ Εξαμήνου «Υπόγεια Υδραυλική-Υδρογεωλογία» και του Γ΄ Εξαμήνου «Στατική ΙΙ» & «Περιβαλλοντική Τεχνική Νομοθεσία» Τα μαθήματα επιλογής  που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του Δεκάτου΄ Εξαμήνου(Επιλογής Θ΄ που δεν πραγματοποιήθηκαν) είναι: 1)Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων-2)Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία-3)Πειραματική Βραχομηχανική-4)Φυτικά Τεχνητά Οικοσυστήματα. Προσοχή το πλήθος φοιτητών ανά μάθημα που μπορούν να δηλώσουν είναι 20 φοιτητές. . ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Θ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ(3). Δήλωση μαθημάτων επιλογής Θ΄ Εξαμήνου τρία(3) από τα...

Διαδικτυακή διάλεξη από την ΕΠΕΣ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαδικτυακή διάλεξη από την ΕΠΕΣ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19:00 – 20:30 «Ανθεκτικότητα σκυροδέματος: βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για αειφόρες κατασκευές» Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ψ8ΛΞ46ΨΖ3Π-Υ45 Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ευγενική υπενθύμιση. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοκολλημένη αίτηση τους για παροχή δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://sitisi.ihu.gr/ ) και η αίτηση τους παραμένει σε κατάσταση επεξεργασίας, να επισυνάψουν τα ελλιπή δικαιολογητικά έως στις 13-2-2024 και ώρα 11:59, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουνε ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η επισύναψη των ελλιπών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της σίτισης, οι αιτήσεις θα απορριφθούν και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής δωρεάν...

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/04/2024 έως 30/09/2024. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 15/02/2024 και ολοκληρώνεται στις 29/02/2024. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης. ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα: *    «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ. *   «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ. *   «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα) *      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2024, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη *    «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη *  «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Ωστόσο, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών να καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ EΕ 2024 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ. Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής...
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο