ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ΠΑ των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα.

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Η ΠΑ του χειμερινού εξαμήνου αρχίζει από 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου. Αντίστοιχα, του εαρινού εξαμήνου ξεκινάει την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Η ΠΑ είναι συνεχόμενης διάρκειας και μόνο για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους μπορεί να διακοπεί ή να διασπαστεί.

 

Οι Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για το φοιτητή, ένα για το φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα κι ένα για το Γραφείο ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ. Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία (σύνολο 5 πεδία).

 

Αρχικά, υπογράφουν ο φοιτητής και ο φορέας απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του φορέα) και στη συνέχεια ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΑ του Τμήματος, ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Έργου και τέλος ο Αντιπρόεδρος του ΑΤΕΙ/Θ. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο φοιτητής παίρνει δύο (2) γνήσια αντίγραφα της Σύμβασης – ένα για τον ίδιο κι ένα για τον φορέα απασχόλησης.

 

Ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την απασχόληση του ασκούμενου στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για πρακτική άσκηση φοιτητών. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας. Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο εργοδότης δεν επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, εφόσον απασχολεί φοιτητή για ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Μέσα στις υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης είναι και η μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση του φοιτητή. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό τουλάχιστον των 176,60€ για φοιτητές κάτω των 25 ετών  ή το ποσό των 243,60€  για φοιτητές άνω των 25 ετών (παρ. 6 του Ν. 4046/2012 & Ερμηνευτική Εγκύκλιος 4601/304-12.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης). Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08€ (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993).

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, από την πλευρά του, ενισχύει οικονομικά το φοιτητή με το ποσό των 280,00€ για κάθε μήνα ΠΑ (είτε πρόκειται για τοποθέτηση σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα) με κατάθεση στον προσωπικό λογαριασμό τραπέζης του φοιτητή, που έχει δηλώσει στο Κεντρικό ΓΠΑ ΕΣΠΑ Α.ΤΕΙ/Θ.

 

Παράλληλα, ο εργοδότης (ιδιωτικού & δημόσιου τομέα) καταβάλλει μηνιαίως στον ασκούμενο φοιτητή ασφαλιστική κάλυψη 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά (Π.Δ. 185/84, Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 Εγκύκλιος του ΙΚΑ).

Ο φοιτητής οφείλει, μετά το πέρας της εξάμηνης ΠΑ, να προσκομίσει τη συγκεντρωτική κατάσταση των ενσήμων θεωρημένη από το ΙΚΑ.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν προσωπικό, υποχρεούται να απογραφεί πρωτίστως στο Μητρώο Κοινών Επιχειρήσεων του ΙΚΑ, ώστε να αποκτήσει ΑΜΕ πριν την απασχόληση του ασκούμενου φοιτητή.

 

Ο φοιτητής οφείλει να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ, εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.

 

Οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα  (ΠΣ) «ΑΤΛΑΣ» (18.10.2010_Δελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ & υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16206/26-7-2013 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ). Η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες στο http://praktiki.teithe.gr/index.php/2013-10-21-12-15-55.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να

να έχουν συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου (συμπληρώνεται στην έναρξη της Πρακτικής Άσκησης) ή το αργότερο μέχρι 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ προϋπόθεση για να πληρωθεί/αποπληρωθεί ο φοιτητής είναι να έχει συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου (το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο 4 εβδομάδες μετά την έξοδό του από την το τέλος της Πρακτικής Άσκησης).

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ΠΑ, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και πιστοποιούνται από τον Εκπαιδευτή του φοιτητή στο χώρο εργασίας και από τον Ακαδημαϊκό Επόπτη. Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς  ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ’ αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ. Β’, άρθρο 5).

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναγράφονται στη Σύμβαση (π.χ. επωνυμία επιχείρησης ή εκπροσώπου, μεταβολή στοιχείων φοιτητή) παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ-ΑΤΕΙ/Θ. Στη συνέχεια και τα τέσσερα (4) αντίγραφα της Σύμβασης πρέπει να επιστρέφονται στο Γραφείο ΠΑ, προκειμένου να επανεκδοθεί καινούρια Σύμβαση με τα ορθά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η χειρόγραφη διόρθωση των στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ-Α.ΤΕΙ/Θ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 

Web-site: http://www.praktiki.teithe.gr – E-mail: praktiki.espa@teithe.gr, – Τηλ.: 2310-013-790

Ωράριο λειτουργίας: 9:00 – 14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο