Κατατακτήριες Εξετάσεις

Για την εισαγωγή φοιτητών, προς απόκτηση δεύτερου πτυχίου με κατατακτήριες εξετάσεις, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 29 του εσωτερικού κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ B’ 4889/06.11.2020). Ειδικότερα τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι:

–    Μαθηματικά

–    Φυσική

–    Στατική

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, αναγράφεται αντιστοίχως στο περίγραμμα μαθήματος του Οδηγού Σπουδών:

  • Μαθηματικά Ι
  • Φυσική
  • Στατική Ι

Θα βρείτε την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων στα εξής Links:

https://env.ihu.gr/tomis/ππσ-μηχανικών-περιβάλλοντος/περιγράμματα-μαθημάτων/

και στο:

https://env.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/10/2023-24-ΟΔΗΓΟΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ.pdf

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων εγγράφονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών και μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του άρθρου 10 του Εσωτερικού Κανονισμού προκειμένου να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

 

Άρθρο 10 (Εσωτερικού Κανονισμού)

Αναγνώριση Μαθημάτων

  1. Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Το σύνολο των αναγνωριζόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή/και των εργαστηρίων ή/και των ασκήσεων πράξης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.
  3. Για τον σκοπό αυτό, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα μαθήματα από τα οποία ζητά να απαλλαγεί. Για την ένταξή του σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής του, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα αμέσως μετά την εγγραφή του και για το σύνολο των μαθημάτων και απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν αλλαγή εξαμήνου.
  4. Ειδικότερα, ο φοιτητής υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης, συνοδευόμενο από την αναλυτική ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχει ασκηθεί. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στον υπεύθυνο διδάσκοντα, ο οποίος εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων ή/και εργαστηρίων ή/και ασκήσεων στον αιτούντα φοιτητή.
  5. Οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων ECTS των φοιτητών Erasmus+, ρυθμίζονται στο άρθρο 20 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ B’ 4889/06.11.2020.

 

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο