Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/11/2021 έως 30/04/2022.

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2021 -2022, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 13/09/2021 και ολοκληρώνεται στις 26/09/2021.  Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής εόσον επιλεχθεί μέσω του προγράμματος, οφείλει να προσκομίσει υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

 «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

«ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον εφαρμοστούν τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος.

Η επιλογή και η τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις ΠΑ θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο Πρακτικό Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (υπόδειγμα του οποίου θα λάβετε εκ των υστέρων) στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση που λάβατε. Εντός του Πρακτικού αυτού μπορείτε επιπλέον να αναφέρετε οποιοδήποτε στοιχείο χρήζει αιτιολόγησης (π.χ. ημ/νία έναρξης ΠΑ φοιτητή, διαδικασία επιλογής φοιτητών κ.τ.λ.).

Δεν υπάρχει δέσμευση και διαχωρισμός των θέσεων σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα, οπότε μπορείτε να τοποθετείτε φοιτητές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων που έχετε. Σας υπενθυμίζουμε όμως ότι το πρόγραμμα απαιτεί κατ’ ελάχιστον 55% τοποθέτηση στον Ιδιωτικό Τομέα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι 280€ μηνιαίως.

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 300,80 € (580,80€ – 280€).

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-06-2019, επισυναπτόμενο αρχείο), ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

ΕΝΤΥΠΑ

Συνημμένα θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς περιέχουν βελτιώσεις και προσθήκες:

  1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
  2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
  3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή –Εργοδότη
  4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
  6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
  7. Αίτηση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

 

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 

Δ.Ο.Υ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, ως αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. τους, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Φορολογικού Έτους 2020 ή Φωτοτυπία της 1ης και 4ης σελ. του Ε1 του 2020, σε περίπτωση που είναι προστατευόμενα μέλη.

 

ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Επισυνάπτονται αρχεία με διευκρινίσεις και επεξηγήσεις της νέας διαδικασίας τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθούν δύο (2) ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki.teithe.gr/Οι ανακοινώσεις αφορούν τον αριθμό των διαθέσιμων εγκεκριμένων Θέσεων ΠΑ ΕΣΠΑ την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ΠΑ.

Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο