ΟΜΕΑ

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α-ΟΜΕΑ)

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την κάθε ακαδημαϊκή μονάδα όπως είναι τα Τμήματα, που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός της βάσει του Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2 (ΦΕΚ 189Α’/2-8-2005) .

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι επιθυμητή η εμπειρία τους σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας με 4ετή θητεία. Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους.

Αρμοδιότητες της ΟΜΕΑ είναι:

  • Η διεξαγωγή, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα ανά εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους.
  • Ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές της για την αξία της αξιολόγησης, προτρέπει και ενθαρρύνει για τη συμμετοχή σε αυτήν, και πληροφορεί για τη διαδικασία και χρονική περίοδο αξιολόγησης.
  • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις.
  • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία.
  • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ακαδημαϊκής Μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των αξιολογήσεων.
  • Διαβιβάζει την Έκθεση στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Σύνθεση της ΟΜΕΑ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος όπως ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, αποτελείται από τους:

  • Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, Καθηγητή,
  • Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Καθηγήτρια
  • Παρασκευή Μεντζέλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο