Γεωμηχανικής

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Γεωμηχανικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές  και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στη γνωστική περιοχή των εφαρμογών Βραχομηχανικής, Εδαφομηχανικής & Τεχνικής Γεωλογίας σε έργα Μηχανικού Περιβάλλοντος και  Πολιτικού Μηχανικού καθώς και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο περιβάλλον και τα τεχνικά έργα.  Ειδικότερα αφορά στη θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη έρευνα σε άρρηκτα ή ρηγματωμένα γεωυλικά και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε έργα όπως:

 • Συγκοινωνιακά έργα
 • έργα  οδοποιΐας
 • σιδηροδρομικά έργα
 • σήραγγες,
 • γέφυρες
 • λιμενικά έργα
 • φράγματα
 • θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις
 • γεωκατασκευές
 • λατομικά έργα
 • έργα αποκατάστασης  κ.α.

Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη βελτίωσης εδαφών και βράχων καθώς και

την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου κατολισθήσεων

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

 • Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στον  τομέα των γεωυλικών και των γεωκατασκευών
 • Η δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου.
 • Η κάλυψη των αναγκών της έρευνας και διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ
 • η ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την μεθοδολογική και επιστημονικό-τεχνική καλλιέργεια των πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση του εργαστηρίου.
 • Η σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με παρόμοιους στόχους
 • Η ενεργή συμμετοχή στις δράσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
 • Ο συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους και η λειτουργική διασύνδεσή τους .
 • η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο βρίσκεται στο τέλος του δρόμου προς το  κτίριο Διοίκησης,  70 μέτρα πριν από την κεντρική του είσοδο. Ακολουθώντας τη οδική σήμανση η είσοδος του εργαστηρίου βρίσκεται αριστερά σε απόσταση 20 μ. μετά  τις μπάρες για το κτίριο Διοίκησης.

Καλύπτει ένα χώρο 180 μ2, με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, πεπιεσμένου αέρα και Internet.

 1. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για :

 • την προετοιμασία  και διαμόρφωση δοκιμίων εδαφικών και βραχωδών υλικών
 • τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων γεωϋλικών (εδαφικών και βραχωδών) καθώς και  δομικών υλικών
 • την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών

Διαθέτει επίσης σύγχρονα πακέτα λογισμικού κατάλληλα για:

 • την καταγραφή, την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
 • τη διερεύνηση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και την  εκπόνηση εφαρμοσμένων μελετών στα πλαίσια τεχνικών έργων.

Θέση του Εργαστηρίου Γεωμηχανικής

 

Βασικός Εξοπλισμός Προετοιμασίας Δοκιμίων

P1. Επιτραπέζια συσκευή διαμόρφωσης δοκιμίων

P2. Επιτραπέζιο πριόνι κοπής πλάτους δοκιμίων 0-20 cm  (τεμ. 2)

P3. Πριόνι κοπής πλάτους δοκιμίων 0-50 cm

P4.Φορητό πριόνι κοπής πετρωμάτων

P5. Επιτραπέζια μηχανή αποκοπής πυρήνων (καροταρία)

P6. Συσκευή κοπής και λείανσης κυλινδρικών δοκιμίων

Συσκευή κοπής και λείανσης δοκιμίων

 

 P7. Συσκευή λείανσης μεγάλων κυλινδρικών και πρισματικών δοκιμίων

P8. Εργαστηριακοί ζυγοί

P9. Εργαστηριακός κλίβανος 150 λίτρων

P10.Ψηφιακά μηκυνσιόμετρα

Ειδικός Εξοπλισμός εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής

R1. Ηλεκτροκίνητη αντλία σταθερής πίεσης 0-70 MPa,

R2. Ηλεκτροκίνητη αντλία τριών εξόδων πίεσης 0-70 MPa

Πριόνια κοπής δοκιμίων

 

Συσκευή λείανσης μεγάλων κυλινδρικών και πρισματικών δοκιμίων

 

Εργαστηριακός κλίβανος 150 λίτρων

 

Συσκευή άμεσης διάτμησης ασυνεχειών

 

 Φορητή συσκευή διάτμησης ασυνεχειών Robertson

 

 Συσκευή σημειακής φόρτισης

 

R3.Συσκευή άμεσης διάτμησης ασυνεχειών για δοκίμια μήκους ως 1,00 m

R4. Φορητή συσκευή διάτμησης ασυνεχειών Robertson

R5. Συσκευή σημειακής φόρτισης

R6. Συσκευή μέτρησης τραχύτητας (Προφιλόμετρο Barton)

R7. Κυψέλες Hoek τριαξονικής θλίψης 54 mm και 30 mm, 42ΜΜ, 64 mm

R8. Συσκευή Laser τρισδιάστατης απεικόνισης επιφανειακής τραχύτητας

R9. Κρουσίμετρο SCHMIDT

R10. Φούρνος 150 λίτρων 250° c

R11. Συσκευή δοκιμής χαλάρωσης (slake durability test)

R12. Παλμογράφος και αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας επιμήκων και εγκάρσιων κυμάτων

R13. Πλαίσια προσαρμογής δοκιμής εφελκυσμού (διάρρηξης) πετρωμάτων (Brazilian Test)

R14. Συσκευή χάραξης δοκιμίων πετρωμάτων

R15. Στερεομικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ R

 1. Γεωλογικές πυξίδες Clar (3 τεμ.)

R17. Ψηφιακή γεωλογική πυξίδα

R18. Φορητό μικροσκόπιο τύπου PYSER P 845

R19. Πλήρη συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (2)

R20. Εξοπλισμός διακρίβωσης εργαστηριακών συσκευών

Οι ανάγκες διεξαγωγής των δοκιμών σε μονοαξονική και τριαξονική θλίψη καλύπτονται από την ευγενική άδεια χρήσης του  σερβο-υδραυλικού συστήματος μηχανικών δοκιμών 4500 kN (INSTRON)  τού Εργαστηρίου Σκυροδέματος και Δομημένου Περιβάλλοντος.

Συσκευή κοπής και λείανσης, Εξάρτημα βραζιλιανής δοκιμής, Κρουσίμετρο Schmidt, Κυψέλες τριαξονικών δοκιμών διαφόρων μεγεθών και Συσκευή χαλάρωσης πετρωμάτων

 

Παλμογράφος και αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας επιμήκων και εγκάρσιων κυμάτων

 

 Στερεομικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας

ΝΙΚΟΝ SMZ25 (R15)

 

Εκτέλεση δοκιμής τριαξονικής θλίψης πετρώματος με κυψέλη  Hoek 70 MPa προσαρμοσμένη στην πρέσσα 4500 kN  τού Εργαστηρίου Σκυροδέματος και Δομημένου Περιβάλλοντος.

 

Ειδικός Εξοπλισμός εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής

S1 . Συσκευές προσδιορισμού ορίου υδαρότητας Casagrande

S2. Σειρές κοσκίνων (4)

S3. Συσκευές αραιομέτρων

S4. Συσκευές στερεοποίησης (οιδήμετρα) – (6)

S5. Συσκευή ανεμπόδιστης θλίψης Wykeham Farrance 50 kN

S6. Συσκευή τριαξονικής θλίψης πλήρως για δοκιμές UU, CD,CUPP

S7. Συσκευές διάτμησης εδαφών (UU, CU, CD)

S8. Φορητές Συσκευές πτερυγίου (VANE TEST)

S9. Προσδιορισμός οργανικών ουσιών

S10. Πλήρη συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων

Ηλεκτροκίνητη συσκευή Casagrande  προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας

 

Εξοπλισμός προσδιορισμού κκκομετρικής διαβάθμισης λεπτόκοκκων υλικών με αραιόμετρα 

 

Συσκευή διάτμησης εδαφών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Fast Lagrangian Analysis of Continua (FLAC)

Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 dimensions (FLAC3D) Universal Distinct Element Code (UDEC)

Universal Distinct Element Code in 3 dimensions (UDEC3D)

Particle Flow Code (PFC)

GEOSTUDIO Professional

SLOPE/W QUAKE/W

 ROCSCIENCE PROGRAMS

DIPS, SLIDE ,ROCPLANE, SWEDGE

Ενδεικτικά Πακέτα Λογισμικού Εργαστηρίου (Από το Έργο Risklides)

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα του Προπτυχιακού  προγράμματος σπουδών (Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία, Πειραματική Εδαφομηχανική, Πειραματική Βραχομηχανική κ.α.),  του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων» (Πειραματική Γεωμηχανική, Υπόγεια Έργα), Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών, Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες φοιτητών του ΠΜΣ του Τμήματος. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονήσει επίσης ολόκληρη ή το πειραματικό μέρος  πτυχιακών εργασιών, Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών και διδακτορικών διατριβών φοιτητές του τμήματός μας καθώς και φοιτητές άλλων συναφών τμημάτων άλλων ΑΕΙ  της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Vosniakos Konstantinos (2006). Physical and numerical modelling of shear behaviour of saw-toothed filled rock joints. Department of Civil Engineering, University of Manchester, UK. Τοπικός επιβλέπων (Local supervisor): Καθ. Θ. Παπαλιάγκας.
 • Γραβαλάς Φώτιος (2007). Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς εφεδράνων σεισμικής μόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην απόκριση σεισμικά μονωμένων κατασκευών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ.
 • Τζιλίνη Μαρία (2020). Γεωτεχνική διερεύνηση των μολασικών σχηματισμών της λεκάνης των Γρεβενών. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Θ. Παπαλιάγκας
 • Τσικρίκης Αναστάσιος (2021). Συσχέτιση παραμέτρων διατμητικής συμπεριφοράς ασυνεχειών και άρρηκτου πετρώματος. Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Καθ. Θ. Παπαλιάγκας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Gianelli Christina (2000): Stability assessment and analysis of a cut slope of Egnatia motorway project. Department of Civil Engineering, Newcastle University UK.
 • Vosniakos Konstantinos (2002). Probabilistic rock slope stability analysis. Department of Civil Engineering, University of Manchester,
 • Armaanidis Vasileios (2003): Α model for the shear strength of rock discontinuities under low normal stress. Department of Civil Engineering, Newcastle University UK.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΕΙ HMEΔΑΠΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Καταβάτης Χαρίλαος (2009).»Πρόβλεψη κινδύνου κατολισθήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Φλώρινας- Πισοδερίου». ΠΜΣ «Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες». Συνδιοργάνωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας) – Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Τμήμα Οχημάτων). Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Παπαλιάγκας
 • Τσικρίκης Αναστάσιος  (2015).»Πειραματική  συσχέτιση  μεταξύ  γωνίας  τριβής ασυνεχειών πετρωμάτων και συντελεστή mi  του κριτηρίου Hoek & ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» Τομέας Τεχνικής Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ. Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Παπαλιάγκας
 • Κωνσταντινίδης Συμεών  (2022).  Παραμετρική   διερεύνηση  ευστάθειας  δίδυμων σηράγγων. ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων». Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ. Επιβλέπων: Ομ. Καθηγητής Θ. Παπαλιάγκας
 • Παπαϊωάννου Αργυρώ (2023). Πειραματική διερεύνηση της σκληρότητας άρρηκτων πετρωμάτων με τη μέθοδο διείσδυσης Βrinell. ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων». Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ. Επιβλέπων: Ομ. Καθηγητής Θ. Παπαλιάγκας
 • Χρυσούλη Θηρεσία (2023). Διερεύνηση επίδρασης της κοκκομετρίας στη διατμητική αντοχή ασυνεχειών πετρωμάτων. ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων». Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ. Επιβλέπων: Ομ. Καθηγητής Θ. Παπαλιάγκας

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Α.  Ως Επιστημονικά Υπεύθυνος

 • «Πειραματική και Αναλυτική Διερεύνηση καταλληλότητας υλικών για την υλοποίηση σεισμικής μόνωσης ολισθαίνουσας βάσης κτιρίων” που εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»  του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006), με  συνεργαζόμενα ιδρύματα, το ΤΕΙΘ και το Α.Π.Θ.1/3/2004-31/8/2006. Προϋπολογισμός  451 ευρώ.   Στα πλαίσια του έργου εκπονήθηκε το πειραματικό μέρος της Διδακτορικής διατριβής του κ. Γραβαλά Φώτη με τίτλο  «Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς εφεδράνων σεισμικής μόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην απόκριση σεισμικά μονωμένων κατασκευών» – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών , Θεσσαλονίκη 2007.
 • Συνεργασία Τμήματος Πολιτικών Έργων ΑΤΕΙΘ -Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Ανάλυση, Αξιολόγηση και Διαχείριση κινδύνου κατολισθήσεων». Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-FYROM 2007-2013. Προϋπολογισμός 210.000 ευρώ. Σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας.
 • Συνεργασία Τμήματος Πολιτικών Έργων ΑΤΕΙΘ – Δήμο Φλώρινας.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Εξοπλισμός για την αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης” που εγκρίθηκε στα πλαίσια του  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006). Προϋπολογισμός  800 ευρώ.
 • «Συμπληρωματικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ” που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «RISK management of natural and anthropogenic landsLIDES in the Greek-Bulgarian cross-border area-RISKLIDES«. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, Προϋπολογισμός ΑΤΕΙΘ 266.500 €. Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση 85%, Εθνική 15%.
 • Διάρκεια: 14/3/2011-31/7/2013.
 • Συνεργασία Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΤΕΙΘ-Bulgarian Academy of Sciences
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Μηχανική Συμπεριφορά Ασθενών Ζωνών Πετρωμάτων». (1987-1989). Προϋπολογισμός 9831 €.  Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιστημνικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας

 • «Γεωτεχνική Έρευνα – Ειδική Μελέτη Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Κατασκευή Τμήματος Ι Οδού Παράκαμψης Καβάλας από Χ.Θ. 4+937 μέχρι Χ.Θ. 9+400, Ορύγματα Ο7 και Ο9 (1998)». Προϋπολογισμός 8804 €.    ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΑΕ.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δομικά υλικά» (1999-2002). Προϋπολογισμός 7337 €.   Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ.
 • Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγ. Φωκίων Βοσνιάκος-Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Γεωτεχνική διερεύνηση – Μελέτη χαρακτηριστικών υπεδάφους στην περιοχή Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου» (2000). Προϋπολογισμός 8804 €. Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 • «Διερεύνηση Γεωμηχανικών Χαρακτηριστικών Βορειοελλαδικού Χώρου». 2013-2016. Προϋπολογισμός 2000 €. Χρηματοδότηση από φορείς εκτός ΑΤΕΙΘ. -Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας

Β.  Ως Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

 • Υπεδαφική Γεωφυσική – Γεωτεχνική Διερεύνηση περιοχών Βορείου Τμήματος Ν. Χανίων. Ένωση 10 Δήμων περιοχής Βορειοδυτικής Κρήτης (2001).
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ II: «Κατολισθήσεις βραχωδών μαζών: Πειραματική και Αναλυτική Διερεύνηση Επίδρασης Αντοχής Ασυνεχειών». 1/1/2005 – 31/12/2007.  Προϋπολογισμός  000 ευρώ.
 • Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Θεμιστοκλής Θ. Δημόπουλος. Μέλος Ερευνητικής ομάδας : Καθηγητής Θεοδ. Παπαλιάγκας
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I: Εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής και των μηχανικών ιδιοτήτων αφρών αλουμινίου με έμφαση στις εφαρμογές οχημάτων.1/3/2004-31/8/2006.
 • Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Παραδεισιάδης (Τμήμα Οχμάτων ΑΤΕΙΘ). Μέλος Ερευνητικής ομάδας : Καθηγητής Θεοδ. Παπαλιάγκας
 • Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment-CheRRIE. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, Προϋπολογισμός ΑΤΕΙΘ 000 €.   Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση 85%, Εθνική 15%.Project manager: Bulgarian Academy of Sciences. Διάρκεια: 28/2/2014-31/10/2015. Συνεργασία: Bulgarian Academy of Science – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Bulgarian Chamber of Chemical Industry (BCCI)- ΤΕΕ/ΤΚΜ-Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών/ΤΚΜ
 • Επιστ. Υπεύθυνος: V. Petkova, BAS.  Project team member: Καθ. Θεοδόσης Παπαλιάγκας.
 • Safe Cross Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (2017-2022). INTERREG IPA  Cross-Border Greece-FYROM.ΑΤΕΙΘ, Department of Automation Engineering, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ΑΠΘ-Τμήμα ΗΜΜΗΥ- Greek Atomic Energy Commission, Protection and Rescue Directorate, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – Faculty of Mechanical Engineering, Engineering Institution
 • Επιστ. Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Στέλιος Ξανθός, ΔΙΠΑΕ. Project team member: Καθ. Θεοδόσης Παπαλιάγκας.
 • Continuity of Care in Metabolic Diseases through Modern Diseases through Modern Diseases.(2017-2019). INTERREG IPA. Cross-Border Greece-FYROM. ΑΤΕΙΘ – Τμήμα Νοσηλευτικής, Clinical Hospital Bitola, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, General Hospital Veles, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
 • Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Καζάκος, ΔΙΠΑΕ. Μέλος Ερευνητικής Ομάδος: Καθηγητής Θεοδ. Παπαλιάγκας .
 • Επίδραση της επέκτασης προς Δ. του Νέου Πεδίου στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς (ΔΕΗ). Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (1998).
 • Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Θεοδώρα Τίκα, Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ. Μέλος Ερευνητικής Ομάδος: Καθηγητής Θεοδ. Παπαλιάγκας .
 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
 2. Ομότιμος Καθηγητής Θεοδόσιος Παπαλιάγκας
 3. Δρ. Αναστάσιος Τσικρίκης, Συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό
 4. 1 Θέση  ΕΤΠ

Το Εργαστήριο ακολουθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων του Τμήματος, έχει σήμανση ασφάλειας (ελληνικά και αγγλικά) και διαθέτει φαρμακείο και πυροσβεστήρα.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων

Σήμανση Ασφαλείας Εργαστηρίου Γεωμηχανικής

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο