Ερευνητική Πολιτική

Συμφώνως με το άρθρο 41 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεσμεύεται για:

  • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων ερευνητικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών, αποφοίτων και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου,
  • την υψηλή ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις και
  • τη συμμόρφωση των ερευνητικών υπηρεσιών ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

  • του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού,
  • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας,
  • της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και ερευνητικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • της διατήρησης του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των μελών της,
  • της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια εγκαταστάσεων, δοκιμίων και προσωπικού.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η προώθηση της επιστήμης και η διερεύνηση τεχνολογικών καινοτομιών αποτελεί φιλοσοφία κάθε μέλους της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο