Πρόσκληση 2023-2024

                                                                     

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

« ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στον « Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων».

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) είναι 3 εξάμηνα.

Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου ή/και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επικουρούν καθηγητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) σε φροντιστηριακές ασκήσεις  και εργαστήρια καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ύψους 2400,00 €.  Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται τμηματικά ήτοι: με την εγγραφή 800 €, στην έναρξη του 2ου εξαμήνου 800 € και στην έναρξη του 3ου εξαμήνου 800 €.

Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ) που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών και Γεωτεχνικών Σχολών κ.λπ.

Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους (ή θα έχουν περατώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών) και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης για τα προσόντα των υποψηφίων που μεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχούς φοίτησης στο Π.Μ.Σ. και τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων

Συντελεστής

Γενικός  βαθμός πτυχίου

20%

Επίδοση στην πτυχιακή εργασία

10%

Αριθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων:

(α) έως και δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 0,50

(β) περισσότερα από δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 1,00

20%

Βιογραφικό Σημείωμα, από το οποίο αξιολογούνται κυρίως :

(   α) συναφής επαγγελματική, επιστημονική – ερευνητική εμπειρία, συντελεστής 0,60

( β) πρόσθετοι τίτλοι ακαδημαϊκών σπουδών (πτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) πλέον του βασικού, συντελεστής 0,30

     (γ) υποτροφίες και άλλες διακρίσεις, συντελεστής 0,10

30%

Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων

15%

2η ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ.

5

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε έντυπη μορφή από Δευτέρα 12 Ιουνίου ως και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, ώρα 12:00.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων θα υπάρξει και δεύτερη φάση υποβολής υποψηφιοτήτων από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου ως και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00.

H έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για τον Οκτώβριο του 2023.

 

 1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και τη Γραμματεία του Τμήματος)
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (πτυχιούχοι/διπλωματούχοι), ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας που για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης ισοτιμίας του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 5. Η επάρκεια μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας καθορίζει την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή. Ως ελάχιστη απαίτηση για την αποδεδειγμένη γνώση των αγγλικών είναι:
 6. Πτυχίο Lower
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή Γ2 του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ  (αποτελέσματα εξετάσεων με βαθμολογία 550 μονάδες TOEFL ή με βαθμολογία 6,5 IELTS.)
 8. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται  µε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.
 9. Σε περίπτωση μη κατοχής κάποιου από τα παραπάνω πιστοποιητικά, η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

 

Προαιρετικά οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος Δ.Ε.Π. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.
 2. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
 3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών της Ε.Ε. (εάν υπάρχουν).
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

 

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα τηλέφωνα  2310 013934/5 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@env.ihu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2023-24

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γραμματεία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιώσιμος Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων» Τ.Κ.57400, Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη

Τηλ  2310 013934/5, fax 2310 791156

Web: http://www.env.ihu.gr

Mail: info@env.ihu.gr

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.


Ευάγγελος Κεραμάρης

Associate Professor

 

 

en_GBEnglish (UK)
Skip to content