Σπουδές

α/α ΚΟΡΜΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ώρες Σύνολο

ωρών

Διδακτικές

Μονάδες

(ECTS)

Θ Ε/A
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
A.1 ΚΟΡΜΟΥ Μαθηματικά Ι 3 2 5 6
A.2 ΚΟΡΜΟΥ Φυσική 2 2 4 5
A.3 ΚΟΡΜΟΥ Στατική Ι 2 2 4 5
A.4 ΚΟΡΜΟΥ Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ 0 4 4 5
A.5 ΚΟΡΜΟΥ Πληροφορική 1 2 3 4
Α.6 ΚΟΡΜΟΥ Οικολογία 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
B.1 ΚΟΡΜΟΥ Μαθηματικά ΙΙ 2 2 4 5
B.2 ΚΟΡΜΟΥ Αντοχή Υλικών 2 2 4 4
B.3 ΚΟΡΜΟΥ Βιολογία 2 2 4 5
B.4 ΚΟΡΜΟΥ Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς 2 2 4 5
Β.5 ΚΟΡΜΟΥ Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία 2 2 4 5
Β.6 ΚΟΡΜΟΥ Περιβαλλοντική Χημεία 3 2 5 6
Σύνολο 25 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ.1 ΚΟΡΜΟΥ Υδραυλική Κλειστών Αγωγών 2 3 5 5
Γ.2 ΚΟΡΜΟΥ Εδαφομηχανική 2 2 4 5
Γ.3 ΚΟΡΜΟΥ Στατική II 2 2 4 5
Γ.4 ΚΟΡΜΟΥ Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι 2 2 4 5
Γ.5 ΚΟΡΜΟΥ Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση 2 2 4 5
Γ.6 ΚΟΡΜΟΥ Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.1 ΚΟΡΜΟΥ Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 2 2 4 5
Δ.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις 2 2 4 5
Δ.3 ΚΟΡΜΟΥ Αντισεισμική Μηχανική 2 2 4 5
Δ.4 ΚΟΡΜΟΥ Υδραυλική  Ανοικτών Αγωγών 2 3 5 5
Δ.5 ΚΟΡΜΟΥ Επεξεργασία και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 2 2 4 5
Δ.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Πειραματική Εδαφομηχανική 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωτεχνικά Έργα 2 2 4 5
Ε.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 2 2 4 5
Ε.3 ΚΟΡΜΟΥ Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι 2 2 4 5
Ε.4 ΚΟΡΜΟΥ Γεωδαισία 2 3 5 5
Ε.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέθοδοι Έρευνας 2 2 4 5
Ε.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού 2 3 5 5
Σύνολο 26 30
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ.1 ΚΟΡΜΟΥ Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΙΙ 2 2 4 5
ΣΤ.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεφυροποιία 2 2 4 5
ΣΤ.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 2 2 4 5
ΣΤ.4 ΚΟΡΜΟΥ Υδρολογία 2 2 4 5
ΣΤ.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Συστήματα Αποχέτευσης και Υπολογισμός Δικτύων 2 3 5 5
ΣΤ.6 ΚΟΡΜΟΥ Περιβαλλοντική Πληροφορική 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζ.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Έξυπνες Πόλεις 2 2 4 5
Ζ.2 ΚΟΡΜΟΥ Παράκτια Μηχανική 2 3 5 5
Ζ.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι 2 2 4 5
Ζ.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 2 2 4 5
Ζ.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 1η 2 2 4 5
Ζ.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 2η 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Η.1 ΚΟΡΜΟΥ Φυσική Ωκεανογραφία 2 2 4 5
Η.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2 2 4 5
Η.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ 3 2 5 5
Η.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα 2 2 4 5
Η.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 2 4 5
Η.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 3η 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Θ.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία 3 2 5 5
Θ.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υδάτινα Οικοσυστήματα 2 2 4 5
Θ.3 ΚΟΡΜΟΥ Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI 2 2 4 5
Θ.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 4η 2 2 4 5
Θ.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 5η 2 2 4 5
Θ.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή 6η 2 2 4 5
Σύνολο 25 30
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1ο+2ο+….+9ο εξάμηνο) 226  
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
     Διπλωματική Εργασία       30
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (1ο+2ο+….+10ο εξάμηνο) 300

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ώρες Σύνολο ωρών
Θ E
1 Διαχείριση Επικινδυνοτήτων 2 2 4
2 Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 2 2 4
3 Φυσικοί Κίνδυνοι 2 2 4
4 Αρχιτεκτονική Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος 2 2 4
5 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 2 2 4
6 Δομικά Υλικά και Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος 2 2 4
7 Μαθηματικά ΙΙΙ 2 2 4
8 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας 2 2 4
9 Επιθεώρηση,  Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων 2 2 4
10 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 2 2 4
11 Τέχνη και Τεχνολογία 2 2 4
12 Προγραμματισμός Έργων με Η/Υ 2 2 4
13 Βιώσιμη Ανάπτυξη 2 2 4
14 Περιβαλλοντική Οδοποιΐα 2 2 4
15 Χωροταξία-Πολεοδομία 2 2 4
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ώρες Σύνολο ωρών
Θ E
1 Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα 2 2 4
2 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική 2 2 4
3 Διευθετήσεις Υδατορευμάτων 2 2 4
4 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία 2 2 4
5 Περιβαλλοντική Διαχείριση Ακτών και Λιμένων 2 2 4
6 Οικοτοξικολογία 2 2 4
7 Υδροδυναμικά Έργα –Φράγματα 2 2 4
8 Εγγειοβελτιωτικά Έργα 2 2 4
9 Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις 2 2 4
10 Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών 2 2 4
11 Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας 2 2 4
12 Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση 2 2 4
13 Πειραματική Ρευστομηχανική 2 2 4
14 Μη Μόνιμες Ροές 2 2 4
15 Πειραματική Βραχομηχανική 2 2 4
16 Φυτικά Τεχνητά Οικοσυστήματα 2 2 4

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο