Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
α/α ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές

Μονάδες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ  
Τ.Σ.Τ. Τ.Τ.Ε. Τ.Υ.Ε.Τ.Π.  
Θ Ε Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ  
1 1ο Εξάμηνο                                
A.1 Μαθηματικά Ι 7 §                   2 2   4  
A.2 Φυσική 6 1                   2   2 4  
A.3 Στατική I 7 1           4   2 6          
A.4 Τεχνικές Σχεδιάσεις   5           0   3 3          
A.5 Τεχνική Ορολογία 3     2 0   2                  
2 2ο Εξάμηνο             2       9       8 19
B.1 Μαθηματικά ΙΙ- Αριθμητική Ανάλυση 5 §                   2 2   4  
B.2 Αντοχή Υλικών 7 1           4   2 6          
B.3 Τοπογραφία I 3 2   2   3 5                  
B.4 Εφαρμογές Η/Υ 4 §           2 2   4          
Β.5 Τεχνική Γεωλογία 3 1   2   2 4                  
Β.6 Δομικά Υλικά 3 1           2   2 4          
3 3ο Εξάμηνο             9       14       4 27
Γ.1 Υδραυλική Ι 3 2                   2   3 5  
Γ.2 Εδαφομηχανική 3 1   2   2 4                  
Γ.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι 6 1           4   2 6          
Γ.4 Στατική II 6 1           2   2 4          
Γ.5 Διαχείριση Κατασκευής Έργων Ι 3 1           2   2 4          
Γ.6 Τεχνική Νομοθεσία 3             2   0 2          
4 4ο Εξάμηνο             4       16       5 25
Δ.1 Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού 5 1           2   2 4          
Δ.2 Θεμελιώσεις 5 1   2   2 4                  
Δ.3 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 5 1           2   2 4          
Δ.4 Υδραυλική ΙΙ 5 1                   2   2 4  
Δ.5 Οδοποιία Ι 5 1   2   2 4                  
5 5ο Εξάμηνο             8       8       4 20
Ε.1 Βραχομηχανική 3 1   2   2 4                  
Ε.2 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τ.Ε. 4 1                   2   2 4  
Ε.3 Οικοδομική 3.5 2           2   3 5          
Ε.4 Κατασκευές Kτιρίων 3.5 2           2   3 5          
Ε.5 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 4 1           2   2 4          
Ε.6 Τοπογραφία II 4 2   2   3 5                  
6 6ο Εξάμηνο             9       14       4 27
ΣΤ.1 Ειδικές Κατασκευές Σκυροδέματος 4 1           2   2 4          
ΣΤ.2 Γεφυροποιία 4 1           2   2 4          
ΣΤ.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙIΙ 4 1           2   2 4          
ΣΤ.4 Παθολογία – Επιθεώρηση Τεχνικών Έργων 4 1           2   2 4          
ΣΤ.5 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 4 1           2   2 4          
ΣΤ.6 Επιλογή ΜΕ 1η 4 1   2   2 4                  
7 7ο Εξάμηνο             4       20         24
Ζ.1 Ασφάλεια Εργασίας 5 §   2 2   4                  
Ζ.2 Μεταλλικές Κατασκευές 4 1           2   2 4          
Ζ.3 Σήραγγες 4 1   2   2 4                  
Ζ.4 Επιλογή ΜΕ 2η 4 1   2   2 4                  
Ζ.5 Επιλογή ΜΕ 3η 4 1   2   2 4                  
Ζ.6 Επιλογή ΜΕ 4η 4 1   2   2 4                  
8 8ο Εξάμηνο           20       4         24
Η.1 Πτυχιακή Εργασία 20                           166
Η.2 Πρακτική Άσκηση 10                            
 

 

α/α ΕΠΙΛΟΓΕΣ     ΕΞΑΜΗΝΟ  
1 Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα     ΣΤ ή Ζ  
2 Διαχείριση Κατασκευής Έργων ΙΙ     ΣΤ ή Ζ  
3 Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων     ΣΤ ή Ζ  
4 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων     ΣΤ ή Ζ  
5 Τεχνική Σχεδίαση με Η/Υ     ΣΤ ή Ζ  
6 Ειδικά Κεφάλαια Στατικής     ΣΤ ή Ζ  
7 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα     ΣΤ ή Ζ  
8 Γεωτεχνικά Έργα     ΣΤ ή Ζ  
9 Περιβαλλοντική Πληροφορική     ΣΤ ή Ζ  
10 Σχεδιασμός Σύγχρονων Πόλεων – Έξυπνες Πόλεις     ΣΤ ή Ζ  
11 Παράκτια Υδραυλική-Λιμενικά Έργα     ΣΤ ή Ζ  
12 Υδροδυναμικά Έργα     ΣΤ ή Ζ  

 

Μαθήματα του Τομέα Τεχνικών Έργων
Μαθήματα του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Συγκοινωνιακής Υποδομής
Μαθήματα του Τομέα Υδραυλικών Έργων και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

Προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περατώσει επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτου εξαμήνου.

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
α/α ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές

     Μονάδες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ  
Τ.Σ.Τ. Τ.Τ.Ε. Τ.Υ.Ε.Τ.Π.  
Θ Ε Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε ΣΥΝ  
1 1ο Εξάμηνο                                
A.1 Μαθηματικά Ι 7 §                   2 2   4  
A.2 Φυσική 6 1                   2   2 4  
A.3 Στατική I 7 1           4   2 6          
A.4 Τεχνικές Σχεδιάσεις   5           0   3 3          
A.5 Τεχνική Ορολογία 3     2   0 2                  
2 2ο Εξάμηνο             2       9       8 19
B.1 Μαθηματικά ΙΙ- Αριθμητική Ανάλυση 5 §                   2 2   4  
B.2 Αντοχή Υλικών 7 1           4   2 6          
B.3 Τοπογραφία I 3 2   2   3 5                  
B.4 Εφαρμογές Η/Υ 4 §           2 2   4          
Β.5 Τεχνική Γεωλογία 3 1   2   2 4                  
Β.6 Δομικά Υλικά 3 1           2   2 4          
3 3ο Εξάμηνο             9       14       4 27
Γ.1 Υδραυλική Ι 3 2                   2   3 5  
Γ.2 Εδαφομηχανική 3 1   2   2 4                  
Γ.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι 6 1           4   2 6          
Γ.4 Στατική II 6 1           2   2 4          
Γ.5 Διαχείριση Κατασκευής Έργων Ι 3 1           2   2 4          
Γ.6 Τεχνική Νομοθεσία 3             2   0 2          
4 4ο Εξάμηνο             4       16       5 25
Δ.1 Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού 5 1           2   2 4          
Δ.2 Θεμελιώσεις 5 1   2   2 4                  
Δ.3 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 5 1           2   2 4          
Δ.4 Υδραυλική ΙΙ 5 1                   2   2 4  
Δ.5 Οδοποιία Ι 5 1   2   2 4                  
5 5ο Εξάμηνο             8       8       4 20
Ε.1 Βραχομηχανική 3 1   2   2 4                  
Ε.2 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τ.Ε. 4 1                   2   2 4  
Ε.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI 4 1           2   2 4          
Ε.4 Τοπογραφία ΙΙ 4 2   2   3 5                  
Ε.5 Οδοποιία ΙΙ 4 1   2   2 4                  
Ε.6 Έργα Υδρεύσεων 3 2                   2   3 5  
6 6ο Εξάμηνο             13       4       9 26
ΣΤ.1 Τεχνικά Έργα Οδοποιϊας 4 1           2    2  4          
ΣΤ.2 Γεφυροποιία 4 1           2   2 4          
ΣΤ.3 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 4 1           2   2 4          
ΣΤ.4 Υδρολογία-Υπόγεια Υδραυλική 4 1                   2   2 4  
ΣΤ.5 Έργα Αποχετεύσεων 4 1                   2   2 4  
ΣΤ.6 Επιλογή ΜΕ 1η 4 1   2   2 4                  
7 7ο Εξάμηνο             4       12       8 24
Ζ.1 Ασφάλεια Εργασίας 5 §   2 2   4                  
Ζ.2 Σήραγγες 4 1           2   2 4          
Ζ.3 Παράκτια Υδραυλική-Λιμενικά Έργα 4 1                   2   2 4  
Ζ.4 Επιλογή ΜΕ 2η 4 1   2   2 4                  
Ζ.5 Επιλογή ΜΕ 3η 4 1   2   2 4                  
Ζ.6 Επιλογή ΜΕ 4η 4 1   2   2 4                  
8 8ο Εξάμηνο           16       4       4 24
Η.1 Πτυχιακή Εργασία 20                           165
Η.2 Πρακτική Άσκηση 10                            

 

 

α/α ΕΠΙΛΟΓΕΣ     ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διοίκηση Επιχειρήσεων- Επιχειρηματικότητα     ΣΤ ή Ζ
2 Διαχείριση Κατασκευής Έργων ΙΙ     ΣΤ ή Ζ
3 Παθολογία –Επιθεώρηση Τεχνικών Έργων     ΣΤ ή Ζ
4 Συγκοινωνιακή Τεχνική     ΣΤ ή Ζ
5 Σιδηροδρομική     ΣΤ ή Ζ
6 Σχεδιασμός Έργων Αερολιμένων     ΣΤ ή Ζ
7 Γεωτεχνικά Έργα     ΣΤ ή Ζ
8 Περιβαλλοντική Πληροφορική     ΣΤ ή Ζ
9 Σχεδιασμός Σύγχρονων Πόλεων – Έξυπνες Πόλεις     ΣΤ ή Ζ
10 Υδροδυναμικά Έργα     ΣΤ ή Ζ
11 Διευθετήσεις Ποταμών     ΣΤ ή Ζ
12 Αρδεύσεις – Αποστραγγίσεις     ΣΤ ή Ζ
13 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων     ΣΤ ή Ζ

 

Μαθήματα του Τομέα Τεχνικών Έργων
Μαθήματα του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Συγκοινωνιακής Υποδομής
Μαθήματα του Τομέα Υδραυλικών Έργων και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 

 

 

 

Προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περατώσει  επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτου εξαμήνου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο