Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Κωδικός

Τύπος Μαθήματος

Μάθημα

Ώρες

Σύνολο

Ωρών

Πιστωτικές

Μονάδες

(ECTS)

Θ

Ε

ΑΠ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190101 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μαθηματικά Ι

3

2

5

6

267-190102 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Φυσική

2

2

4

5

267-190103 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Στατική Ι

2

2

4

5

267-190104 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ

4

4

5

267-190105 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Πληροφορική

1

2

3

4

267-190106 ΚΟΡΜΟΥ

Οικολογία

2

2

4

5

Σύνολο

24

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190201 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μαθηματικά ΙΙ

2

2

4

5

267-190202 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Αντοχή Υλικών

2

2

4

4

267-190203 ΚΟΡΜΟΥ

Βιολογία

2

2

4

5

267-190204 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς

2

2

4

5

267-190205 ΚΟΡΜΟΥ

Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία

2

2

4

5

267-190206 ΚΟΡΜΟΥ

Περιβαλλοντική Χημεία

3

2

5

6

Σύνολο

25

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190301 ΚΟΡΜΟΥ

Υδραυλική Κλειστών Αγωγών

2

3

5

5

267-190302 ΚΟΡΜΟΥ

Εδαφομηχανική

2

2

4

5

267-190303 ΚΟΡΜΟΥ

Στατική II

2

2

4

5

267-190304 ΚΟΡΜΟΥ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι

2

2

4

5

267-190305 ΚΟΡΜΟΥ

Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση

2

2

4

5

267-190306 ΚΟΡΜΟΥ

Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190401 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

2

2

4

5

267-190402 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις

2

2

4

5

267-190403 ΚΟΡΜΟΥ

Αντισεισμική Μηχανική

2

2

4

5

267-190404 ΚΟΡΜΟΥ

Υδραυλική  Ανοικτών Αγωγών

2

3

5

5

267-190405 ΚΟΡΜΟΥ

Επεξεργασία και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων

2

2

4

5

267-190406 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πειραματική Εδαφομηχανική

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190501 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γεωτεχνικά Έργα

2

2

4

5

267-190502 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων

2

2

4

5

267-190503 ΚΟΡΜΟΥ

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι

2

2

4

5

267-190504 ΚΟΡΜΟΥ

Γεωδαισία

2

3

5

5

267-190505 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μέθοδοι Έρευνας

2

2

4

5

267-190506 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού

2

3

5

5

Σύνολο

26

30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190601 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΙΙ

2

2

4

5

267-190602 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γεφυροποιία

2

2

4

5

267-190603 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

2

2

4

5

267-190604 ΚΟΡΜΟΥ

Υδρολογία

2

2

4

5

267-190605 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Αποχέτευσης και Υπολογισμός Δικτύων

2

3

5

5

267-190606 ΚΟΡΜΟΥ

Περιβαλλοντική Πληροφορική

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190701 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έξυπνες Πόλεις

2

2

4

5

267-190702 ΚΟΡΜΟΥ

Παράκτια Μηχανική

2

3

5

5

267-190703 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι

2

2

4

5

267-190704 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

2

2

4

5

Ε.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 1η

2

2

4

5

Ε.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 2η

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190801 ΚΟΡΜΟΥ

Φυσική Ωκεανογραφία

2

2

4

5

267-190802 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2

2

4

5

267-190803 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ

3

2

5

5

267-190804 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα

2

2

4

5

267-190805 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2

2

4

5

Ε.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 3η

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

267-190901 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία

3

2

5

5

267-190902 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υδάτινα Οικοσυστήματα

2

2

4

5

267-190903 ΚΟΡΜΟΥ

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI

2

2

4

5

Ε.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 4η

2

2

4

5

Ε.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 5η

2

2

4

5

Ε.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή 6η

2

2

4

5

Σύνολο

25

30

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  (1ου +  2ου +  3ου + ……+  9ου + 10ου εξαμήνων)

225 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (1ου +  2ου +  3ου + ……+  9ου + 10ου εξαμήνων)

300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Ώρες

Σύνολο Ωρών
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Κωδικός Μάθημα

Θ

Ε

ΑΠ

267-192001 Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα 2 2 4
267-192002 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική 2 2 4
267-192003 Διευθετήσεις Υδατορευμάτων 2 2 4
267-192004 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία 2 2 4
267-192005 Περιβαλλοντική Διαχείριση Ακτών και Λιμένων 2 2 4
267-192006 Οικοτοξικολογία 2 2 4
267-192007 Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα 2 2 4
267-192008 Εγγειοβελτιωτικά Έργα 2 2 4
267-192009 Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις 2 2 4
267-192010 Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών 2 2 4
267-192011 Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας 2 2 4
267-192012 Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση 2 2 4
267-192013 Πειραματική Ρευστομηχανική 2 2 4
267-192014 Μη Μόνιμες Ροές 2 2 4
267-192015 Πειραματική Βραχομηχανική 2 2 4
267-192016 Φυτικά Τεχνητά Οικοσυστήματα 2 2 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Ώρες Σύνολο Ωρών
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κωδικός Μάθημα Θ Ε ΑΠ
267-191001 Διαχείριση Επικινδυνοτήτων 2 2 4
267-191002 Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 2 2 4
267-191003 Φυσικοί Κίνδυνοι 2 2 4
267-191004 Αρχιτεκτονική Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος 2 2 4
267-191005 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 2 2 4
267-191006 Δομικά Υλικά και Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος 2 2 4
267-191007 Μαθηματικά ΙΙΙ 2 2 4
267-191008 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας 2 2 4
267-191009 Επιθεώρηση,  Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων 2 2 4
267-191010 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 2 2 4
267-191011 Τέχνη και Τεχνολογία 2 2 4
267-191012 Προγραμματισμός Έργων με Η/Υ 2 2 4
267-191013 Βιώσιμη Ανάπτυξη 2 2 4
267-191014 Περιβαλλοντική Οδοποιΐα 2 2 4
267-191015 Χωροταξία-Πολεοδομία 2 2 4
Μετάβαση στο περιεχόμενο