Διδακτορικές σπουδές

 


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
του ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 12 (δώδεκα) υποψηφίων
διδακτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4485/2017 και τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1033/Β/17.03.2021).


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος έχουν όσοι/ες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή
αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή

(β) Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

(α) Έχουν πτυχίο/α συνολικής φοίτησης 5 ετών σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής που τους παρέχει επάρκεια γνώσεων για την αντιμετώπιση του θέματος
της διδακτορικής διατριβής που αποδεικνύεται από την ύπαρξη ιδιαίτερα υψηλής βαθμολογίας (άριστα) σε
δύο τουλάχιστον μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και (β)
έχουν μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό η οποία είναι συναφής με το γνωστικό
αντικείμενο του θέματος της διατριβής ή δύο παρουσιάσεις ή αναρτημένες παρουσιάσεις (Posters) σε
εθνικά ή/και διεθνή συνέδρια ή/και διαθέτουν σημαντική επαγγελματικήερευνητική εμπειρία σχετική με
το αντικείμενο της διατριβής. Σε αυτές τις περιπτώσεις: i) η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να
αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή της κατόπιν πρότασης και αναλυτικού υπομνήματος της Τριμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/17, και ii) ο
υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή /και άλλων Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, τα οποία ορίζονται από την
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και τον Επιβλέποντα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος την υποψηφιότητά τους από Παρασκευή 11 Ιουνίου έως Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

(α) Τίτλους Σπουδών

) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

(γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

(δ) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).

(ε) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ

(στ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

(ζ) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική
βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της
διδακτορικής διατριβής.

H αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των αναφερομένων
κριτηρίων στο αρ. 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
(ΦΕΚ 1033/2021 τ.β ́).


Γνωστικά αντικείμενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων και επιβλέποντες:


1. Μικροβιακή Γεωτεχνική Μηχανική (Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος)

2. Μέθοδοι Βελτίωσης Εδαφών (Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος)

3. Θαλάσσιο Περιβάλλον και Ανθρωπογενείς Δράσεις οφία ΓαληνούΜητσούδη)

4. Συντήρηση Γεφυρών (Δημήτριος Κωνσταντινίδης)

5. Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας (Δημήτριος Κωνσταντινίδης)

6. Υδροδυναμική Θαλάσσιων Μαζών σε παράκτιες λεκάνες (Ιωάννης Σαββίδης)

7. Υδροδυναμική Κυκλοφορία σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Ιωάννης
Σαββίδης)

8. Εικονική Πραγματικότητα (Παρασκευή Μεντζέλου)

9. Εικονική Πραγματικότητα και Εφαρμογές (Παρασκευή Μεντζέλου)

10. Οικονομικά Περιβάλλοντος (Μαρίνα Σύρπη)

11. Διαχείριση Βιώσιμων Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων (Φανή Αντωνίου)

12. Έρευνα και Ανάπτυξη της Τυποποίησης στην Κατασκευή (Φανή Αντωνίου)


Σχετικές πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα τηλέφωνα 2310 013934/5 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@env.ihu.gr


Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γραμματεία

Τ.Θ. 141, 574 00 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310 013934/5,
fax 2310 791156
Web: http://www.cie.teithe.gr/

Ε
Mail: info@env.ihu.gr

Πρόσκληση

ΦΕΚ 1033.τΒ.17.03.21

Αίτηση Υποψήφιου Διδάκτορα

Μετάβαση στο περιεχόμενο