Πρακτική Άσκηση

Για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΠΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ έχει οριστεί στην υπ΄ αριθμ΄ 11/6.07.2022 Συνέλευση, Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελούμενη από τους:

α) Αλέξανδρο Λεουσίδη, Λέκτορας Εφαρμογών, Πρόεδρος

β) Αντώνιο Λιόλιο, ΕΔΙΠ, μέλος

γ) Σωκράτη Μεντεκίδη, ΕΔΙΠ, μέλος

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει υπό την επίβλεψή της την εύρυθμη λειτουργία όλης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είτε γίνεται μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν την πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο, τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς την Συνέλευση του Τμήματος καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης.

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Aνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης, υπάρχουν τα κριτήρια επιλογής και η αντίστοιχη μοριοδότηση των κριτηρίων του ακόλουθου Πίνακα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο